Saturday, May 30, 2009

Ummu Sulaim Al Ghuma Idha

Ummu Sulaim, sifatnya tegas mengisahkan kejayaan seorang ibu dalam mendidik anak. Satu garis kebijaksanaan dan kesabaran dirinya menjadi seorang isteri pilihan yang terbaik.menyerahkan ketetapan dan pengabdian yang teguh kepada dasar agama Allah s.w.t untuk mendapatkan jannah (syurga).


Namanya Ghumaidha binti Maihan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amin bin Ghunam bin Adi bin Najar Al Anshari Al Khazraji. Pada masa jahiliah dia menikah dengan Malik bin Nadhar dan melahirkan seorang anak yang bernama Anas bin Malik. Dia masuk islam bersama para assabiqunal awwalun (golongan pertama masuk islam ) dari golongan Ansar.

Ketika Ummu Sulaim telah beriman kepada Allah s.w.t *) dan Rasullulah s.a.w **) datanglah Abu Anas (Malik) dan bertanya; Apakah engkau telah murtad dari agamamu?” Ummu Sulaim menjawab,”Bahkan aku telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah”.

Kemudian Ummu Sulaim r.a menyuruh dan menuntun anaknya Anas,”Wahai anakku, ucapkanlah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah”. Anas mengiyakan dan mau mengucapkanya. Abu Anas (Malik) berkata kepada Ummu Sulaim r.a,” Janganlah kau merosak dan mempengaruhi anakku!” Ummu Sulaim menjawab, “ Aku tidak akan pernah merosakkanya”.

Malik keluar dengan menahan kemarahan. Dia pergi ke Syam membawa kemarahan. Di tengah jalan dia bertemu dengan musuhnya. Allah s.w.t menetapkan takdirnya. Di tangan musuh, dia menemui ajal pada saat jiwa dan hatinya bergelora marah.

Mendengar khabar suaminya meninggal, Ummu Sulaim berkata,”Saya tidak akan menahan Anas anakku sehingga ia berhenti sendiri (menangis ) dan aku tidak akan menikah sampai Anas menyuruhku”.

Ummu Sulaim pergi menemui Rasullulah s.a.w. Dengan rasa malu ia menyerahkan buah hatinya Anas bin Malik kepada Rasullulah s.a.w agar dijadikan pembantu Rasulullah s.a.w. Dengan harapan anaknya terbimbing dengan berbagai ajaran kebaikan. Rasullulah s.a.w menerimanya. Dan sejuklah hati dan perasaan Ummu Sulaim r.a.

Ketika itu, orang ramai mengatakan Anas bin Malik dan ibunya dengan pujian dan bangga. Hingga seorang yang bernama Abu Thalhah menyimpan rasa minat di hati dan kagum tersendiri terhadap Ummu Sulaim r.a. Datanglah ia kepada Ummu Sulaim untuk melamarnya. Ummu Sulaim r.a menolaknya kerana Abu Thalhah pada waktu itu masih musyrik (kafir). Ummu Sulaim r.a kemudian berkata, “Sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah s.w.t. Jika engkau mau mengikutiku, maka aku akan menikah denganmu”. Abu Thalhah berkata” Aku beriman kepada sebagaimana engkau beriman” Maka menikahlah Ummu Sulaim r.a dengan Abu Thalhah dengan mahar (mas kawin) keislaman Abu Thalhah.

Telah diriwayatkan oleh Sulaiman bin Mughirah Tsabit r.a telah bercerita kepada kami dari Anas r.a, ia berkata,”Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim r.a , kemudian Ummu Sulaim r.a berkata,” Sesungguhnya tidak sepatutnya aku menikah dengan seorang musyrik (kafir). Tidakkah engkau ketahui, wahai Abu Thalhah. Bahwa tuhan kalian diperbuat oleh keluarga fulan. Dan sesungguhnya jika engkau membakarnya pasti akan terbakar.”Anas r.a berkata” Maka Abu Thalhah pergi. Dalam hatinya ia membenarkan kata-kata Ummu Sulaim r.a. Datanglah ia kepada Ummu Sulaim r.a dan berkata,” Apa yang telah engkau tawarkan kepadaku telah aku terima.” Anas berkata ,“ Tiada mahar baginya (mas kahwin), kecuali dengan masuk islamnya Abu Thalhah”.

Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim r.a dengan mahar (mas kahwin) masuk islam. Ummu Sulaim r.a telah masuk islam sebelum Abu Thalhah. Kemudian Abu Thalhah melamarnya, maka Ummu Sulaim r.a berkata,” Jika kamu masuk islam, maka aku mau menikah dengan mu”. Akhirnya Ummu Sulaim r.a menikah dengan Abu Thalhah bin Zaid bin Sahl Al Anshari, dan mempunyai dua orang anak iaitu Abu Umair dan Abdullah. Ummu Sulaim r.a hidup dengan Abu Thalhah r.a sebagai suami isteri yang bernaung di bawah nilai-nilai keislaman yang rendang. Menikmati kehidupan dengan tenang dan penuh kebahagiaan

Ummu Sulaim r.a adalah pilihan seorang isteri yang memenuhi hak-hak suami dengan sebaik-baiknya. Dan ia contoh terbaik seorang ibu, seorang pendidik yang utama dan
seorang dai’yah yang terbaik. Abu Thalhah mula memasuki madrasah imaniah melalui
isterinya. Sehingga ia boleh meminum air mata nubuwah yang menjadikannya setara dengan Ummu Sulaim r.a dalam hak kemuliaan.

Suatu saat Allah s.w.t berkehendak menguji kebahagiaanya dengan meninggalnya putera tercinta iaitu Abu Umair, kerana sakit kuat. Dia meninggal ketika Abu Thalhah r.a sedang keluar ke masjid. Kemudian Ummu Sulaim r.a menguruskan mayat anaknya dan berkata kepada anggota keluarganya,”Janganlah seorang pun mengabarkan kepada Abu Thalhah r.a tentang kematiannya”. Manakala Abu Thalhah r.a pulang, Ummu Sulaim r.a mempersiapkan makan malam. Juga mempersiapkan diri untuk melakukan kewajipan seorang isteri, hingga Abu Thalhah r.a menggaulinya (bersetubuh). Tatkala di akhir malam, maka berkatalah dia kepada suaminya, “Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu seandainya ada seseorang mengirimkan barangnya kepada suatu keluarga, dan suatu saat mengambil kiriman tersebut, maka bolehkah bagi keluarga tersebut untuk menolaknya?”Abu Thalhah r.a menjawab,”Tentu saja tidak boleh”. Ummu Sulaim r.a berkata lagi,” Bagaimana jika orang itu merasa berat hati kerana kiriman yang diambil kembali oleh tuan empunya diri setelah dia dapat memanfaatkanya?”Abu Thalhah berkata,” Berarti ia tidak adil”. Kemudian Ummu Sulaim r.a berkata,” Sesungguhnya anakmu adalah kiriman dari Allah s.w.t. Dan Allah s.w.t telah mengambilnya. tabahkanlah hatimu dengan meninggalnya anakmu”.

Keesokkan harinya Abu Thalhah r.a pergi menghadap Rasullualah s.a.w dan menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar kata-kata Abu Thalhah r.a Rasullulah s.a.w bersabda yang bermaksud: “semoga Allah s.w.t memberkati malam kalian berdua”. Terkabullah apa yang dikatakan daripada mulut Rasullulah s.a.w. Setelah kematian Abu Umair, Ummu Sulaim r.a mengandung dan melahirkan seorang bayi lelaki, Ummu Sulaim mengajak Anas bin Malik untuk membawa bayi tersebut kepada Rasullulah s.a.w , dan Anas berkata,”Wahai Rasullulah Ummu Sulaim telah melahirkan tadi malam”, kemudian Rasullulah s.a.w mengunyah kurma dan mentahniknya (belah mulut). Anas r.a berkata,” Berilah dia nama, wahai Rasullulah”. Rasullulah s.a.w berkata,”Namanya Abdullah”.

Ummu Sulaim r.a termasuk orang yang berlimpah kemuliaan. Dia terlibat dalam perang Uhud dan perang Hunain. Dari sana ada cerita yang mengisahkan tentang keberanianya dalam membela agama dan kebencianya terhadap orang-orang kafir. Ummu Sulaim r.a membawa pisau besar dan berkata kepada Rasullulah s.a.w, “Wahai Rasullulah, jika ada orang musyrik mendekatiku, maka aku akan merobek perutnya dengan pisau ini”.


Ummu Sulaim r.a juga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasullulah s.a.w. Rasullulah s.a.w sangat menyayanginya. Rasullulah s.a.w tidak pernah masuk selain rumah Ummu Sulaim r.a. Rasullulah s.a.w juga mengabarkan kabar gembira kepada Ummu Sulaim r.a, bahawa dia termasuk ahli jannah (penduduk syurga). Tsabit meriwayatkan dari Anas r.a, bahawa Rasullulah s.a.w bersabda, “Aku masuk syurga, tiba-tiba aku melihat Al Ghumaidah binti Maihan”.

Telah sempurnalah kebahagiaan Ummu Sulaim r.a. Memang dia berhak mendapat itu semua, kerana ketaatanya, kesabaranya, seorang dai’yah yang bijaksana, seorang pendidik yang baik. Dia telah memasukkan anaknya ke madrasah nubuwah sejak usia sepuluh tahun. Telah mendidik Abdullah bin Abu Thalhah menghafal Al Quran sejak usia tujuh tahun. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 14 hadis sohih yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Satu hadis menyendiri dalam periwayatanya dan satu hadis Muslim hanya di riwayatkan oleh iman Muslim. Sungguh sangat agung amalan Ummu Sulaim r.a.

Ketegasan dan kesabaran daripada hamba Allah yang harus diteladani. Keberanian dan kecerdasanya selalu memberi sokongan kepada suami sehingga menyejukkan setiap pandangan. Membendung emosi , jiwanya dan jiwa si suami demi seutas erti pasrah kepada garis takdir. Semoga kami boleh mengikuti jejakmu…….ALLAHUA’LAM

Rujukkan:
-Al Ishbah Fii Tamyiizis Shahabah
-Siyar A’lamin Nubala’
-Sahih Muslim
-Sahih Bukhari
-*)Subhanahu wata’ala
-**)Sallallah ‘alaihi wasal lam
Oleh:Wan Atiqah binti Wan Nasir

Ummu Salamah Sang Ummu MukmininTerukir kunyahnya sebagai Ummu Salamah r.a. Indah sekali nama dan nasabnya (keturunanya). Hindun binti Abi Umayah bin Mugfirah bin Abdullah bin Ibnu Makhzum bin Murrah bin Ka’ab bin Ghalib Al Makhzumiyah Al Quraisyah (nama penuh beliau)

Beliau adalah anak saudara Khalid bin Walid Syaifullah dan anak saudara Abu Jahal bin Hisyam. Ayah beliau adalah seorang pembesar Bani Makhzum yang termasyhur. Termasuk salah seorang kaum dermawan Arab yang terkenal, sehigga digelar Zadur Rakib. Ayahnya dengan murah hati selalu membekalkan makanan kepada para musafir yang datang ke rumahnya. Begitu juga, yang pergi bersamanya tanpa mengharapkan balasan.

Ummu Sulamah r.a menikah dengan sepupunya, Abdullah bin Asad bin Hilal bin Abdillah bin Amr bin Makhzum bin Murrah bin Ka’ab bin Al Azadi r.a. Suami isteri dari Bani Makhzum dan Bani Asad ini terdaftar dalam golongan orang yang masuk islam pertama.

Kaum Quraisy marah, mendengar keislaman Ummu Salamah r.a dan suaminya r.a. Mereka mula melancarkan siksaan dasyat yang sangat besar. Walaupun demikian, mereka tetap berada pada jalan Allah s.w.t.

Setelah siksaan yang dasyat itu, kemudian Rasullulah s.a.w membenarkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habsyah. Ummu Sulamah r.a dan suaminya r.a termasuk barisan Muhajirin yang pertama. Mereka berdua hijrah ke perantauan dengan meninggalkan kemewahan, kemegahan, kemuliaan, kedudukkan yang telah melekat pada keadaan mereka ketika berada di Mekah. Hanya dengan satu niat iaitu, demi mencapai redha daripada Allah s.w.t.

Ketika Ummu Salamah r.a di Habsyah, tersebar berita bahwa muslimin di Mekah bertambah jumlahnya. Keislaman Hamzah bin Fadl r.a dan Abu Bakar r.a telah menguatkan barisan mereka.

Disebabkan terlalu merindui kampong halaman, para muhajirin segera meninggalkan Habsyah dan kembali ke Mekah, kampung halaman tempat turunya wahyu islam. Juga kerana kerinduan dan kecintaan mereka kepada Rasullulah s.a.w sebagai petunjuk. Ummu Salamah r.a dan suaminya r.a ikut serta kembali ke Mekah.

Dengan tersebarnya berita mengatakan bahwa di kalangan mereka semakin bertambah ahli, sebenarnya hanyalah rekaan semata-mata. Kenyataan terjadi sebaliknya. Orang-orang Quraisy semakin menyiksa dan melancarkan siksaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kejam tanpa belas kasihan.

Ketika itu Rasullulah s.a.w mengizinkan para sahabatnya untuk berhijrah ke Madinah. Maka berangkatlah Ummu Salamah r.a dan suaminya r.a untuk menyelamatkan agamanya. Akan tetapi, ternyata hijrah itu tidak semudah yang mereka bayangkan. Kesedihan dan kesusahan kembali menguji dan menuntut makna kesabaran. Menoleh sejenak kisah hijrah Ummu Salamah r.a ke Madinah. Berkata Ummu Salamah r.a;”ketika suamiku bertekad untuk hijrah ke Madinah, ia menyiapkan unta untukku, menaikkanku punggung unta. Dan ku pangku anakku Salamah.Tampa ditundakan lagi beliau menuntun unta. Dan sebelum kami keluar dari Mekah, sekelampok kaumku dari bani Makhzum melihat dan menghalangi kami. Mereka berkata kepada suamiku”;”Jika hanya kamu yang pergi, kami tidak kuasa mencegahmu, tetapi bagaimana dengan isterimu, sedangkan ia adalah puteri kami. Tidak akan pernah kami biarkan kalian membawanya ke negeri asing?”,

“Dengan cepat mereka melompat dari kenderaan dan merebutku dengan keras. Ketika kaum suamiku melihat aku diambil oleh kaum, mereka sangat marah dan berkata;”Demi Allah, kami tidak akan membiarkan kalian membawa anak itu yakni anakku Salamah.

Friday, May 15, 2009

Berpakaian Tetapi TelanjangDewasa ini,ramai di antara wanita-wanita dan anak-anak gadis kita sudah tidak mengenal yang mana dosa yang mana pahala.Hal ini kerana kurangnya didikan agama dan ada juga yang langsung jahil dalam bab agama.Disebabkan kejahilan inilah ramai wanita-wanita dan anak-anak gadis kini sudah tidak mengenal yang manakah pakaian yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam di mana kebanyakan mereka gemar memakai baju dan seluar yang kecil dan sendat dan adakalanya jarang sehingga menampakkan susuk badan mereka tidak kira sama ada yang bertudung atau tidak bertudung .Bagi yang tidak bertudung mungkin kita klasifikasikan mereka sebagai orang yang jahil dalam agama, namun bagi yang bertudung sudah tentu merosakkan imej wanita Islam yang sebenar iaitu yang menurut syariat Islam.

Situasi inilah yang dikatakan berpakaian tetapi telanjang sehinggakan cara berpakaian begini telah dilabelkan sebagai pakaian moden bagi wanita Islam yang kononnya seiring dengan kemajuan yang dicipta mengikut acuan barat atau hawa nafsu kekafiran.Malah daripada cara berpakaian yang salah inilah telah meyebabkan berlakunya gejala sosial yang kini semakin meluas dan semakin sukar untuk dibendung.Situasi inilah yang amat dibimbangi kini kerana mangsa-mangsa yang terjerumus ke dalam kancah yang tidak sihat ini adalah kebanyakannya merupakan daripada golongan wanita-wanita dan juga anak-anak gadis yang bertudung iaitu yang berpakaian tetapi telanjang .

Sesungguhnya pada zaman yang dianggap sebagai moden dan bertamadun kini, soal berpakaian atau menutup aurat ini semakin dilupakan.Kewajipannya semakin diabaikan, malah ada yang menganggap berpakaian dengan menutup aurat seperti mengenakan tudung ini adalah salah satu fesyen atau trend bagi wanita alaf baru ini.Jadi bagi mereka, tidak ada rasa berdosa kalau tidak mengenakan tudung sekalipun.Oleh sebab itu tidak sedikit juga daripada golongan wanita kini yang memandang remeh atau mudah pemakaian tudung untuk menutup aurat ini sehinggakan ada yang berpendirian ‘hendak pakai tudung pun tak apa, tak pakai tudung pun tak apa’.

Selain itu , sekian banyak remaja yang mengaku beragama Islam tetapi cara berpakaiannya sama seperti orang kafir malah ada yang berani berkata ‘cara berpakaian itu adalah hak peribadinya’ sedangkan cara mendedah aurat itu sebenarnya adalah budaya jahiliah bukannya tamadun yang ke hadapan tetapi kembali ke belakang iaitu menurut jejak-jejak orang sebelum didatangkan Rasul bagi mereka padahal berpakaian yang menutup aurat itulah yang ke hadapan iaitu pakaian bagi orang yang telah menerima syariat dan tunduk kepada Allah s.w.t.

Firman Allah :
Tidak sepatutnya bagi lelaki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan RasulNya memutuskan suatu urusan, mereka memilih urusan mereka sendiri. Dan sesiapa yang menderhakai Allah dan RasulNya, maka dia telah sesat (dalam) kesesatan yang nyata. Surah Al-Ahzab ayat 36 [33:36]

Manakala bagi wanita-wanita serta anak gadis yang menutup aurat dengan cara berpakaian ketat sehingga menampakkan susuk tubuhnya, tidak boleh dianggap perlakuan yang ringan sewenang-wenangnya kerana sabda Rasulullah saw :
Diterima dari Abu Hurairah, katanya : Telah bersabda Rasulullah saw : “ Ada dua golongan penghuni neraka yang tidak pernah saya lihat, suatu kaum yang membawa cambuk-cambuk (cemeti) seperti ekor-ekor sapi yang mereka pukulkan kepada manusia, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, mempengaruhi orang dan menarik ke jalannya, kepala mereka laksana punuk unta yang miring letaknya(sanggul di kepala).Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan menemukan harum baunya...” Riwayat Muslim

Dijelaskan bahawa perbuatan memakai pakaian yang ketat sehingga menampakkan susuk tubuh atau wanita yang berpakaian tipis sehingga menampakkan kulitnya itu ibarat orang yang berpakain tetapi telanjang dan pakaian itu pula menarik anak gadis atau remaja lainnya untuk meniru gaya yang demikian, maka bagi wanita yang berpakaian serta bersifat seperti hadis di atas dinyatakan mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium walaupun hanya bau dari syurga.Hadis yang memperingatkan kita tentang bahaya dari cara berpakaian yang telah dilakukan oleh sekian banyak remaja kita sekarang.

Oleh sebab itu, sebagai ibubapa adalah wajib bagi kita menyampaikan atau menegur anak-anak kita jika berkelakuan demikian dan membimbing mereka ke jalan yang benar dan jangan sekali-kali menganggap azab neraka itu boleh dibuat mudah dan dibiarkan peringatan daripada hadis itu berlalu begitu sahaja.Untuk itu kita renungkan sepotong hadis di bawah.

Telah berkata Syafiyah binti Syaibah : “Di waktu kami bersama-sama Aisyah mereka sebut wanita-wanita Quraisy dan kelebihan mereka.” Maka Aisyah berkata : Sesungguhnya wanita-wanita Quraisy itu mempunyai kelebihan, tetapi sesungguhnya aku, demi Allah, tidak aku lihat yang lebih mulia dari wanita-wanita Anshar, sangat-sangat mereka mrmbenarkan kitab Allah dan sangat kuat iman mereka kepada wahyu yang diturunkan.Waktu diturunkan surah An Nur,(ayat yang menyuruh bertudung iaitu ayat 31), lelaki mereka pulang, lalu membacakan kepada mereka apa yang diturunkan oleh Allah itu, lantas tiap-tiap seorang daripada wanita-wanita mereka mengambil kain mereka yang berlukis, lalu mereka jadikan tudung kepala kerana membenarkan dan percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah dari kitabNya..” Riwayat Abu Daud

Inilah satu kisah yang patut diambil sebagai teladan atau contoh di mana para suami sepatutnya memainkan peranan menyampaikan perintah Allah dan RasulNya kepada anak isteri dan adalah kewajipan seorang isteri untuk mentaati ajaran yang benar yang dibawa oleh para suami demikian juga anak-anak jagaannya.Menolak satu dakwah yang asalnya dari Allah dan RasulNya adalah satu kederhakaan yang besar, iaitu derhaka kepada Allah dan Rasul dan juga derhaka kepada suami atau bapa yang menjalankan tanggungjawabnya.Manakala bagi seorang bapa atau suami yang tidak bertanggungjawab yang membiarkan kehidupan keluarganya tanpa bimbingan maka kegagalannya itu akan dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana sabda Rasulullah saw :

Tiap-tiap seorang daripada kamu itu pemimpin dan tiap-tiap seorang daripada kamu bertanggungjawab akan pimpinannya, imam/pemimpin itu adalah pengurus dan bertanggungjawab terhadap pimpinannya, lelaki itu pemimpin pada ahlinya (anak isterinya) dan dia bertanggungjawab terhadap pimpinannya, perempuan itu pemimipin di rumah suaminya dan dia bertanggungjawab atas pimpinannya, khadam itu pemimpin pada harta tuannya dan dia bertanggungjawab atas pimpinannya dan setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab pada pimpinannya. Riwayat Bukhari

Sunday, May 10, 2009

BUAH HATI.....ANTARA PERHIASAN DAN UJIAN KEIMANAN

Anak Sebagai Perhiasan Dunia


Allah s.w.t telah menjadikan segala sesuatu yang ada di permukaan bumi sebagai perhiasan bagi kehidupan dunia, termasuk di dalamnya adalah harta dan anak-anak. Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud:


“Dijadikan indah pada pandangan (manusia) kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup didunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik(syurga)".(Surah Ali Imran :14)

Anak merupakan kurnia dan pemberian dari Allah s.w.t sebagai penyejuk pandangan mata, kebanggaan bagi setiap ibubapa dan menjadi perhiasan dunia, serta belahan jiwa yang berjalan di muka bumi. Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud:


"Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal bagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."(Surah Al Kahfi:46)


Di antara bentuk perhiasan dunia adalah bangga dengan banyaknya anak, sebagaimana firman Allah s.w.t yang bermaksud:


"Ketahuilah bahawa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah diantara kamu serta berbangga-bangga tentang banyaknya harta dan anak".(Surah Al Hadid:20)


Nabi s.a.w bersabda yang bermaksud:


"Nikahilah wanita yang banyak anak (subur) dan penyayang. Kerana aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak".(Hadis Riwayat:Nasa'i)Beliau bersabda lagi yang bermaksud:


"Nikah adalah sunnahku dan barangsiapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Nikahilah wanita yang banyak anak (subur) dan penuh kasih sayang. Kerana aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat".(Hadis Riwayat:Nasa'i)Seorang yang bijak, jika sudah mengetahui bahawa anak merupakan perhiasan, tentunya ia akan menjaga perhiasan tersebut sebaik-baiknya. Yakni dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Hingga mereka betul-betul menjadi penyejuk pandangan mata, memiliki keluhuran budi pekerti, akhlak mulia dan sikap yang cekal.


Hal ini Allah s.w.t telah berfirman yang bermaksud:


"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka"(Surah At Tahrim:6)


Cukuplah sebagai tanda jasa dan pujian bagi orang yang beriman, bahawa seorang hamba akan meraih balasan pahala yang besar setelah matinya. Dari Abu Hurairah berkata, bahawa Rasullulah s.a.w bersabda yang bermaksud:

"Jika manusia meninggal, maka terputuslah amalanya, kecuali tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh yang mendoakannya".1)


Jadi, seorang yang beriman akan meraih mertabat yang tinggi, pahala berlipat ganda dan meninggalkan peninggalan yang mulia di dunia bagi anak cucunya. Dari Abu Hurairah berkata bahawa Rasullullah s.a.w bersabda yang bermaksud:


"sesungguhnya seseorang akan diangkat martabatnya di syurga, maka ia berkata,"Dari manakah balasan ini?"Dikatakan,"Dari sebab istighfar anakmu kepadamu".2)


Begitu pula dia akan dikumpulkan di syurga bersama suami isteri dan ahli keluarganya, sebagai kurnia dan balasan yang baik dari Allah s.w.t. Allah s.w.t berfirman yang bermaksud:


"dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang di kerjakannya".(Surah Ath Thur:21)


ANAK SEBAGAI FITNAH DUNIA

Anak, selain sebagai perhiasan dan penyejuk mata, boleh juga menjadi fitnah (ujian dan cubaan) bagi ibubapa. Ia merupakan kepercayaan yang akan menguji setiap ibu bapa. Allah s.w.t berfirman yang bermaksud:

"Hai orang-orang yang beriman, sesunguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka;dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka), maka sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Sesunguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cubaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar".(Surah At Taghabun:14,15)


Firman Allah di atas dengan sangat jelas menerangkan, anak boleh menjadi fitnah dunia bagi kita. Ibarat permata zamrud yang wajib kita pelihara. Maka berhati-hatilah, janganlah kita terlena dan tertipu sehingga kita melanggar perintah Allah s.w.t dan melanggarnya. Jangan sampai anak kita menjadi penyebab turunnya murka dan bencana Allah s.w.t pada diri kita. Allah s.w.t berfirman yang bermaksud:


“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu padahal kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cubaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar”(Surah:Al Anfal:27,28)


Berkenaan dengan firman Allah s.w.t di atas, Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sa’di rahimullah berkata;”Allah Ta’ala memerintahkan para hambanya yang beriman, agar mereka menunaikan kepercayaan yang ditugaskan kepada mereka, baik berupa perintah-perintahnya mahupun larangan-larangaNya. Sesungguhnya kepercayaan adalah hal yang pernah Allah tawarkan kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya tidak sudi untuk memikul perintah itu, dan mereka takut akan mengkhianatinya. Kemudian dipikulah perintah tersebut oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Maka barangsiapa yang menunaikan kepercayaan tersebut,ia berhak mendapat pahala dan ganjaran dari Allah s.w.t, adapun orang yang mensia-siakan kepercayaan tersebut, ia berhak mendapat siksa yang pedih, dan ia menjadi orang yang sangat hina terhadap Allah dan Rasul-Nya serta kepercayaanya. Dia telah menurunkan martabat dirinya sendiri dengan sifat tercela, iaitu sangat hina. Dan telah menghilangkan daripada dirinya kesempurnaan sifat, iaitu sifat kepercayaan.”3)


Dalam ayat yang lain Allah s.w.t berfirman:

“Hai manusia, bertaqwalah kepada Rabb-mu, dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapa tidak menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat menolong bapanya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.”(Surah Luqman:33)

Dalam realiti, mungkin selalu kita lihat, ibubapa bekerja membanting tulang tak kenal penat dan lelah untuk kehidupan anak. Mencurahkan seluruh upayanya, semata-mata untuk kebahagiaan anak. Dari sini dapat kita fahami bagaimana anak boleh menggelincirkan ibu bapa dari jalan kebenaran, melalaikan mereka dari akhirat, jika mereka tidak dapat meletakkan segala upaya tersebut untuk meraih redha Allah.


Sebahagian orang mungkin bersangka, ibubapa yang beruntung adalah yang berjaya menyekolahkan anaknya sampai meraih kejayaan bergelar doktor, jurutera dan gelaran yang lain-lain. Mungkin sangkaan ini benar, jika dilihat dari satu sudut sahaja. Namun ada satu hal penting yang boleh diperhatikan oleh ibubapa, bahawa berjaya mendidik anak-anak serta kebahagiaan hidup tidak hanya terletak pada gelaran sarjana,pangkat dan segala kemudahan dunia lainnya. Anak juga memerlukan pendidikan rohani dan pendidikan agama, agar mereka kelak akan menjadi insan yang seimbang secara keseluruhannya, maksudnya memahami tugasnya sebagai hamba Allah s.w.t, juga memahami kedudukannya sebagai anak dan tugasnya sebagai sebahagian dari umat. Alangkah baiknya jika kita memiliki anak bergelar doktor sekaligus muwahhid (orang yang bertauhid). Betapa bahagianya ibubapa yang memiliki anak yang berpendidikan yang mukmin dan soleh. Sehingga ilmu mereka boleh bermanfaat untuk kebaikan umat.

Oleh kerana itu, setiap ibubapa wajib mengetahui perkara-perkara yang telah Allah wajibkan kepada mereka berkaitan dengan anak-anak, sehingga dapat menjaga kepercayaan yang berharga ini.

Antara perkara-perkara yang boleh menebus dosa akibat fitnah yang ditimbulkan oleh anak adalah puasa, solat dan amal makruf nahi mungkar. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi dari Hudzaifah dalam hadis yang panjang, beliau berkata yang bermaksud;Aku mendengar Rasullulah s.a.w bersabda:

“Fitnah seseorang daripada keluarga, hartanya, anaknya, dirinya dan tetangganya tertebus dengan puasa, solat, sedekah dan amal makruf nahi mungkar”.(Bukhari, Muslim)

Semoga Allah s.w.t menganugerahkan anak yang soleh, yang menolong dalam ketaatan dan menjadi pengingat daripada kelalaian, serta memberi nasihat ketika lupa dan lalai daripada ajaran islam.
Rujukan:
*)Diadaptasi dari kitab kaifa Turabbi Waladan Salihan, karya Al Akh Al Maghribi bin As Sayyid Mahmud Al Maghrib,denagn beberapa tambahan oleh Ummu Rasyidin.
1)Sahih Bukhari, 7/247, 6514 dan sahih Muslim, 3/1016, 1631.
2)sahih sunan Ibnu Majah, 2/294,2954, dan dikeluarkan Ahmad di dalam musnad, 2/509.
3)Taisir Karimir Rahman, 1/793.

Oleh:Wan Atiqah binti Wan Nasir@ Ummu Abdurrahman