Saturday, May 30, 2009

Ummu Sulaim Al Ghuma Idha

Ummu Sulaim, sifatnya tegas mengisahkan kejayaan seorang ibu dalam mendidik anak. Satu garis kebijaksanaan dan kesabaran dirinya menjadi seorang isteri pilihan yang terbaik.menyerahkan ketetapan dan pengabdian yang teguh kepada dasar agama Allah s.w.t untuk mendapatkan jannah (syurga).


Namanya Ghumaidha binti Maihan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundab bin Amin bin Ghunam bin Adi bin Najar Al Anshari Al Khazraji. Pada masa jahiliah dia menikah dengan Malik bin Nadhar dan melahirkan seorang anak yang bernama Anas bin Malik. Dia masuk islam bersama para assabiqunal awwalun (golongan pertama masuk islam ) dari golongan Ansar.

Ketika Ummu Sulaim telah beriman kepada Allah s.w.t *) dan Rasullulah s.a.w **) datanglah Abu Anas (Malik) dan bertanya; Apakah engkau telah murtad dari agamamu?” Ummu Sulaim menjawab,”Bahkan aku telah bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah”.

Kemudian Ummu Sulaim r.a menyuruh dan menuntun anaknya Anas,”Wahai anakku, ucapkanlah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah”. Anas mengiyakan dan mau mengucapkanya. Abu Anas (Malik) berkata kepada Ummu Sulaim r.a,” Janganlah kau merosak dan mempengaruhi anakku!” Ummu Sulaim menjawab, “ Aku tidak akan pernah merosakkanya”.

Malik keluar dengan menahan kemarahan. Dia pergi ke Syam membawa kemarahan. Di tengah jalan dia bertemu dengan musuhnya. Allah s.w.t menetapkan takdirnya. Di tangan musuh, dia menemui ajal pada saat jiwa dan hatinya bergelora marah.

Mendengar khabar suaminya meninggal, Ummu Sulaim berkata,”Saya tidak akan menahan Anas anakku sehingga ia berhenti sendiri (menangis ) dan aku tidak akan menikah sampai Anas menyuruhku”.

Ummu Sulaim pergi menemui Rasullulah s.a.w. Dengan rasa malu ia menyerahkan buah hatinya Anas bin Malik kepada Rasullulah s.a.w agar dijadikan pembantu Rasulullah s.a.w. Dengan harapan anaknya terbimbing dengan berbagai ajaran kebaikan. Rasullulah s.a.w menerimanya. Dan sejuklah hati dan perasaan Ummu Sulaim r.a.

Ketika itu, orang ramai mengatakan Anas bin Malik dan ibunya dengan pujian dan bangga. Hingga seorang yang bernama Abu Thalhah menyimpan rasa minat di hati dan kagum tersendiri terhadap Ummu Sulaim r.a. Datanglah ia kepada Ummu Sulaim untuk melamarnya. Ummu Sulaim r.a menolaknya kerana Abu Thalhah pada waktu itu masih musyrik (kafir). Ummu Sulaim r.a kemudian berkata, “Sesungguhnya aku telah beriman kepada Allah s.w.t. Jika engkau mau mengikutiku, maka aku akan menikah denganmu”. Abu Thalhah berkata” Aku beriman kepada sebagaimana engkau beriman” Maka menikahlah Ummu Sulaim r.a dengan Abu Thalhah dengan mahar (mas kawin) keislaman Abu Thalhah.

Telah diriwayatkan oleh Sulaiman bin Mughirah Tsabit r.a telah bercerita kepada kami dari Anas r.a, ia berkata,”Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim r.a , kemudian Ummu Sulaim r.a berkata,” Sesungguhnya tidak sepatutnya aku menikah dengan seorang musyrik (kafir). Tidakkah engkau ketahui, wahai Abu Thalhah. Bahwa tuhan kalian diperbuat oleh keluarga fulan. Dan sesungguhnya jika engkau membakarnya pasti akan terbakar.”Anas r.a berkata” Maka Abu Thalhah pergi. Dalam hatinya ia membenarkan kata-kata Ummu Sulaim r.a. Datanglah ia kepada Ummu Sulaim r.a dan berkata,” Apa yang telah engkau tawarkan kepadaku telah aku terima.” Anas berkata ,“ Tiada mahar baginya (mas kahwin), kecuali dengan masuk islamnya Abu Thalhah”.

Abu Thalhah menikahi Ummu Sulaim r.a dengan mahar (mas kahwin) masuk islam. Ummu Sulaim r.a telah masuk islam sebelum Abu Thalhah. Kemudian Abu Thalhah melamarnya, maka Ummu Sulaim r.a berkata,” Jika kamu masuk islam, maka aku mau menikah dengan mu”. Akhirnya Ummu Sulaim r.a menikah dengan Abu Thalhah bin Zaid bin Sahl Al Anshari, dan mempunyai dua orang anak iaitu Abu Umair dan Abdullah. Ummu Sulaim r.a hidup dengan Abu Thalhah r.a sebagai suami isteri yang bernaung di bawah nilai-nilai keislaman yang rendang. Menikmati kehidupan dengan tenang dan penuh kebahagiaan

Ummu Sulaim r.a adalah pilihan seorang isteri yang memenuhi hak-hak suami dengan sebaik-baiknya. Dan ia contoh terbaik seorang ibu, seorang pendidik yang utama dan
seorang dai’yah yang terbaik. Abu Thalhah mula memasuki madrasah imaniah melalui
isterinya. Sehingga ia boleh meminum air mata nubuwah yang menjadikannya setara dengan Ummu Sulaim r.a dalam hak kemuliaan.

Suatu saat Allah s.w.t berkehendak menguji kebahagiaanya dengan meninggalnya putera tercinta iaitu Abu Umair, kerana sakit kuat. Dia meninggal ketika Abu Thalhah r.a sedang keluar ke masjid. Kemudian Ummu Sulaim r.a menguruskan mayat anaknya dan berkata kepada anggota keluarganya,”Janganlah seorang pun mengabarkan kepada Abu Thalhah r.a tentang kematiannya”. Manakala Abu Thalhah r.a pulang, Ummu Sulaim r.a mempersiapkan makan malam. Juga mempersiapkan diri untuk melakukan kewajipan seorang isteri, hingga Abu Thalhah r.a menggaulinya (bersetubuh). Tatkala di akhir malam, maka berkatalah dia kepada suaminya, “Wahai Abu Thalhah, bagaimana pendapatmu seandainya ada seseorang mengirimkan barangnya kepada suatu keluarga, dan suatu saat mengambil kiriman tersebut, maka bolehkah bagi keluarga tersebut untuk menolaknya?”Abu Thalhah r.a menjawab,”Tentu saja tidak boleh”. Ummu Sulaim r.a berkata lagi,” Bagaimana jika orang itu merasa berat hati kerana kiriman yang diambil kembali oleh tuan empunya diri setelah dia dapat memanfaatkanya?”Abu Thalhah berkata,” Berarti ia tidak adil”. Kemudian Ummu Sulaim r.a berkata,” Sesungguhnya anakmu adalah kiriman dari Allah s.w.t. Dan Allah s.w.t telah mengambilnya. tabahkanlah hatimu dengan meninggalnya anakmu”.

Keesokkan harinya Abu Thalhah r.a pergi menghadap Rasullualah s.a.w dan menceritakan apa yang telah terjadi. Mendengar kata-kata Abu Thalhah r.a Rasullulah s.a.w bersabda yang bermaksud: “semoga Allah s.w.t memberkati malam kalian berdua”. Terkabullah apa yang dikatakan daripada mulut Rasullulah s.a.w. Setelah kematian Abu Umair, Ummu Sulaim r.a mengandung dan melahirkan seorang bayi lelaki, Ummu Sulaim mengajak Anas bin Malik untuk membawa bayi tersebut kepada Rasullulah s.a.w , dan Anas berkata,”Wahai Rasullulah Ummu Sulaim telah melahirkan tadi malam”, kemudian Rasullulah s.a.w mengunyah kurma dan mentahniknya (belah mulut). Anas r.a berkata,” Berilah dia nama, wahai Rasullulah”. Rasullulah s.a.w berkata,”Namanya Abdullah”.

Ummu Sulaim r.a termasuk orang yang berlimpah kemuliaan. Dia terlibat dalam perang Uhud dan perang Hunain. Dari sana ada cerita yang mengisahkan tentang keberanianya dalam membela agama dan kebencianya terhadap orang-orang kafir. Ummu Sulaim r.a membawa pisau besar dan berkata kepada Rasullulah s.a.w, “Wahai Rasullulah, jika ada orang musyrik mendekatiku, maka aku akan merobek perutnya dengan pisau ini”.


Ummu Sulaim r.a juga memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasullulah s.a.w. Rasullulah s.a.w sangat menyayanginya. Rasullulah s.a.w tidak pernah masuk selain rumah Ummu Sulaim r.a. Rasullulah s.a.w juga mengabarkan kabar gembira kepada Ummu Sulaim r.a, bahawa dia termasuk ahli jannah (penduduk syurga). Tsabit meriwayatkan dari Anas r.a, bahawa Rasullulah s.a.w bersabda, “Aku masuk syurga, tiba-tiba aku melihat Al Ghumaidah binti Maihan”.

Telah sempurnalah kebahagiaan Ummu Sulaim r.a. Memang dia berhak mendapat itu semua, kerana ketaatanya, kesabaranya, seorang dai’yah yang bijaksana, seorang pendidik yang baik. Dia telah memasukkan anaknya ke madrasah nubuwah sejak usia sepuluh tahun. Telah mendidik Abdullah bin Abu Thalhah menghafal Al Quran sejak usia tujuh tahun. Dia meriwayatkan hadis sebanyak 14 hadis sohih yang telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Satu hadis menyendiri dalam periwayatanya dan satu hadis Muslim hanya di riwayatkan oleh iman Muslim. Sungguh sangat agung amalan Ummu Sulaim r.a.

Ketegasan dan kesabaran daripada hamba Allah yang harus diteladani. Keberanian dan kecerdasanya selalu memberi sokongan kepada suami sehingga menyejukkan setiap pandangan. Membendung emosi , jiwanya dan jiwa si suami demi seutas erti pasrah kepada garis takdir. Semoga kami boleh mengikuti jejakmu…….ALLAHUA’LAM

Rujukkan:
-Al Ishbah Fii Tamyiizis Shahabah
-Siyar A’lamin Nubala’
-Sahih Muslim
-Sahih Bukhari
-*)Subhanahu wata’ala
-**)Sallallah ‘alaihi wasal lam
Oleh:Wan Atiqah binti Wan Nasir

0 comments: